Υπηρεσίες

         Οι νομικές υπηρεσίες μας προστατεύουν εσάς και την οικογένεια σας κατά τη διάρκεια δύσκολων καιρών. Σαν γραφείο γενικής δικηγορικής πρακτικής, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

    Το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει τις νομικές υπηρεσίες για την δημιουργία επιχειρήσεων, κατοχυρώσεις εμπορικών και εταιρικών σημάτων (trademarks) στην Ελλάδα και διεθνώς, υποθέσεις εθνικών και διεθνών χερσαίων μεταφορών, ποινικές υποθέσεις, αστικές υποθέσεις, υποθέσεις ακινήτων, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου κ.λ.π.

 

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε εκτείνονται κυρίως στους παρακάτω τομείς:

 • Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο: Προσφυγές κατά διοικητικών πράξεων επιβολής προστίμων και φόρων, ανακοπές κατά πράξεων εκτέλεσης, αιτήσεις αναστολών, αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απελάσεις αλλοδαπών. Ασφαλιστικά θέματα.

 • Εξυπηρέτηση πολιτών στις υπηρεσίες του Δημοσίου, Ασφαλιστικών Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Εργατικό Δίκαιο :Συλλογικό και Ατομικό
 •  Ρυθμίσεις οφειλών : Κόκκιινα δάνεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά,κώδικας δεοντολογίας (Ν. 3869/10), νόμος Δένδια (Ν. 4307/14) υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
 • Ενοχικό Δίκαιο: Αγωγές χρεών,  μισθωτικές διαφορές κάθε είδους, δίκες που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση και είσπραξη απαιτήσεων - κατασχέσεις

 • Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο: Εμπορικές συμβάσεις, σύσταση, συγχωνεύσεις, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων (trademarks) (εθνικά,κοινοτικά και διεθνή)
 • Δίκαιο Μεταφορών: Εθνικές και Διεθνείς χερσαίες μεταφορές
 • Ακίνητη περιουσία: Νομική Συνδρομή σε θέματα διαχείρισης ακινήτων, έλεγχο τίτλων για την αγορά ακινήτων , συμβάσεις για αγοραπωλησίες, μισθωτήρια
 • Δίκαιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
 • Σύσταση και παροχή νομικών συμβουλών σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Διοικητικό Δίκαιο (Ακυρώσεις Διοικητικών πράξεων, προσφυγές, αγωγές κατά Δημοσίου κλπ)
 • Οικογενειακό Δίκαιο: Διαζύγια, επιμέλεια, επικοινωνία - γονική μέριμνα, διατροφή ανηλίκων, ρύθμιση οικογενειακής στέγης, αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα - διανομή οικογενειακής περιουσίας

 • Κληρονομικό - Εμπράγματο Δίκαιο: Διαθήκες, έκδοση κληρονομητηρίου, αποδοχή κληρονομιάς, έλεγχος και τακτοποίηση τίτλων ακινήτων, κτηματολόγιο, διεκδικήσεις, αγωγές νομής, κυριότητας, διανομής, ακύρωσης συμβολαίων, συμβόλαια - συμφωνίες μεταβίβασης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, μίσθωσης, υπεκμίσθωσης, κανονισμός χρήσης και διοίκησης αυτών και γενικότερα οποιαδήποτε σύμβαση αφορά τα ακίνητα